Kurskatalog


Sök

  
 

 •  Avancerad läsare Öppen

  Online

  Avancerad läsare skapar genom en mängd olika funktioner möjligheter för barn, ungdomar och vuxna att ta till sig texter både på svenska och andra språk.

  TypOnline
 •  Basala hygienrutiner (öppen kurs)

  Online

  Extern online-utbildning om basala hygienrutiner i vård och omsorg.

  TypOnline extern
 •  Book Creator Öppen kurs

  Online

  Book Creator är en app där du på ett enkelt sätt kan skapa böcker med bilder, text och ljud.

 •  Certifierad beställare (öppen kurs)

  Online

  Ansvariga för inköp ska genomgå denna utbildning för att bli certifierad beställare.

  TypOnline
 •  Demens ABC (öppen kurs)

  Online

  Demens ABC motiverar dig att arbeta personcentrerat. Utbildningen är baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

  Demens ABC riktar sig till all personal inom vård och omsorg och tar ca 2 timmar att genomföra och avslutas med ett kunskapstest. Vid godkänt resultat kan diplom laddas ned.

 •  Fallprevention "Ett fall för teamet – att förebygga fallolyckor"

  Online

  Den här utbildningen handlar om teamets arbete med att förebygga fall. Den är avsedd för dig som arbetar på vård- och omsorgsboende och inom LSS.

  Utbildningen riktar sig till chefer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal.

  TypOnline extern
  ÄmneArbetsmiljö
 •  Företrädesrätt och konvertering

  Online

  Utbildning i: Företrädesrätt och konvertering
  Målgrupp: Chefer Solna stad
  Syfte: Att du som chef ska känna att du har koll på regelverken kring företrädesrätt och konvertering; när medarbetare uppnår det i de olika anställningsformerna samt hur processen hanteras i Solna stad.

  TypOnline
  ÄmneLagar & regelverk
 •  GarageBand öppen kurs

  Online

  Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

  TypOnline
 •  GDPR fritidshem del 1 Öppen kurs

  Online

  GDPR - Dataskydd & dataskyddslagstiftning i fritidshem i Solna stad. Syftet med utbildningen är att du som medarbetare med hjälp av innehållet i materialet, skall bli trygg i hur du i fritidshem ska förhålla dig till GDPR i ditt dagliga arbete.

  TypOnline
 •  GDPR grundskola del 1 Öppen kurs

  Online

  GDPR - Dataskydd & dataskyddslagstiftning i grundskola i Solna stad. Syftet med utbildningen är att du som medarbetare med hjälp av innehållet i materialet, skall bli trygg i hur du i skolan ska förhålla dig till GDPR i ditt dagliga arbete.

  TypOnline
 •  GDPR i praktiken för förskolan öppen kurs

  Online

  GDPR - Dataskydd & dataskyddslagstiftning i förskolan i Solna stad. Syftet med utbildningen är att du som medarbetare med hjälp av innehållet i materialet, skall bli trygg i hur du i förskolan ska förhålla dig till GDPR i ditt dagliga arbete.

  TypOnline
 • GDPR i skolan för vårdnadshavare

   GDPR i skolan för vårdnadshavare

  Online

  Film för vårdnadshavare om GDPR – Dataskydd & dataskyddslagstiftning i Solna stad. Syftet med filmen är att du som vårdnadshavare med hjälp av innehållet, skall få kännedom om hur pedagogerna i grundskolan förhåller sig till GDPR i sitt dagliga arbete.

  TypOnline
 •  Informationssäkerhet (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen är webbaserad och ger en allmän introduktion till informationssäkerhetsområdet och till de regler som gäller i staden. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra och är obligatorisk för anställda i staden.

  TypOnline
 •  Introduktion för nya medarbetare inom Humaniora assistans

  Online

  Introduktion för nya medarbetare inom Humaniora assistans.

  TypOnline
  ÄmneIntroduktion
 •  Jobba säkert med läkemedel (extern)

  Online

  Extern online-utbildning som ger dig baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering i äldreomsorgen.

  TypOnline extern
 •  Keynote Öppen kurs

  Online

  Grundkurs i presentationsverktyget Keynote som bland annat finns i iPads. Appen kan exempelvis användas som ett pedagogiskt hjälpmedel och vid presentation på föräldramöten.

  TypOnline
 •  Kränkningar i förskolan öppen kurs

  Online

  I den här utbildningen får du svar på vad du som pedagog i förskolan gör i ditt arbete om du ser att ett barn blir utsatt för kränkningar.

  TypOnline
 •  Likabehandlingsutbildning (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen består av olika kapitel som belyser likabehandlingsfrågorna ur olika perspektiv.

  TypOnline extern
 •  Lågaffektivt bemötande (öppen kurs)

  Online

  Lågaffektivt bemötande

  TypOnline
 •  Min roll i gruppen och organisationen – Omvårdnadsförvaltningen (Öppen kurs)

  Online

  Den här utbildningen vänder sig till medarbetare inom Omvårdnadsförvaltningens samtliga verksamheter.
  Utbildningen lyfter vikten av att inse sin roll som medarbetare som en del av organisationen och i relation till teamet.
  Utbildningen tar omkring 3 timmar och 30 minuter. Utbildningen är uppdelad i 10 delar med en övning efter varje del. Du kan avbryta utbildningen och ta upp utbildningen igen där du avslutade senast.

  TypOnline
 •  Munhälsa och munvård - grundutbildning

  Online

  Utbildningen är en grundläggande utbildning om munhälsa och munvård. Syftet är att ge kunskaper om munhälsa och munvård för personer med särskilda behov och sjukdomstillstånd.

  Utbildningen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete möter personer som behöver stöd med sin munvård.

  TypOnline extern
 •  Om hörsel (öppen kurs)

  Online

  Utbildningen innehåller information om hörsel, tecken på nedsatt hörsel samt olika typer av hörapparater och hur de ska hanteras.
  Utbildningen vänder sig till medarbetare inom omvårdnadsförvaltningens samtliga verksamheter.

  TypOnline
 •  Preboarding Solna stad

  Online

  Preboarding Solna stad

  TypOnline
  ÄmneIntroduktion
 •  Seek Öppen kurs

  Online

  Utomhuspedagogik med appen Seek

  TypOnline
 •  Språkutveckling i förskolan - inspirationsföreläsningar Öppen

  Online

  En serie fristående inspelade presentationer av förste förskollärare om hur du kan arbeta språkutvecklande i förskolan.
  Målgrupp: Medarbetare i förskola.
  Syfte: Att inspirera till språkutvecklande arbetssätt.

  TypOnline extern
  ÄmneInspiration
 •  Tillgängligt lärande i praktiken öppen

  Online

  Detta är ett kompetensutvecklingsmaterial som är framtaget för våra lärare i Solna stad. Kursen innehåller tre filmer med diskussionsmaterial kring Differentierad undervisning, Formativ bedömning och Explicit undervisning. Den innehåller även bokcirkelmaterial till boken Lektionsdesign av Helena Wallberg.

  TypOnline
 •  Traumamedveten omsorg TMO Öppen kurs

  Online

  Detta är en inspelad föreläsning om Traumamedveten omsorg som beskriver hur du kan upptäcka och förhålla dig till barn och elever som upplevt trauman.

  TypOnline
 •  Traumamedveten omsorg TMO-Förskolan öppen kurs

  Online

  Detta är en inspelad föreläsning om Traumamedveten omsorg som beskriver hur du kan förstå och bemöta förskolebarn som upplevt trauma och svåra händelser.

  TypOnline
 •  Utbildning för förtroendevalda (öppen kurs)

  Online

  Denna utbildning riktar sig såväl till dig som är ny förtroendevald som till dig som sedan tidigare haft förtroendeuppdrag i staden och behöver förnya sina kunskaper.

  TypOnline
  Online extern
 •  Validering av undersköterskor (Öppna kurser)

  Online

  Det här programmet innefattar 24 olika delar där varje del innehåller flera avsnitt. Programmet bygger på Socialstyrelsens kompetenskrav för undersköterskor.

  TypOnline